Privacy policy

Home Privacy policy

Privacyreglement Martin Beker Finance & Control

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Martin Beker Finance & Control mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Martin Beker Finance & Control de plicht om haar klanten:

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Martin Beker Finance & Control worden verwerkt;
te melden wie de gegevens kunnen inzien;
voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Martin Beker Finance & Control vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Martin Beker Finance & Control in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Martin Beker Finance & Control expliciet om uw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die Martin Beker Finance & Control gebruikt en het doel van het gebruik

Martin Beker Administrative Services verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent vanMartin Beker Administrative door gebruik te maken van de dienstverlening van Martin Beker Finance & Control. Martin Beker Finance & Control verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien noodzakelijk uw identiteitsbewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met Martin Beker Finance & Control sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
onze dienstverlening te kunnen leveren;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; • om onze dienstverlening verder

te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Martin Beker Finance & Control verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Martin

Beker Finance & Control-organisatie, tenzij:
dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Martin Beker Finance & Control met

u heeft gesloten;
u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Martin Beker Finance & Control verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Martin Beker Finance & Control worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Martin Beker Finance & Control beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Martin Beker Finance & Control om in te loggen in het digitale systeem.
de personen werkzaam voor Martin Beker Finance & Control hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Martin Beker Finance & Control verstrekte persoonsgegevens;
Martin Beker Finance & Control heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.Martin Beker Finance & Control hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zalMartin Beker Finance & Control zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email op info@martinbeker.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Martin Beker Finance & Control.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Martin Beker Finance & Control opnemen en probeert Martin Beker Finance & Control er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie. Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Martin Beker Finance & Control ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Martin Beker Finance & Control. Privacyreglement Martin Beker Administrative Finance & Control versie juni 2018